Wydarzenia:

Realizacja projektu
06.06.2023 | Wydarzenia
„”
Bo serce Twoje od kiedy żyję, gorąco dla mnie i mocno bije! Celebrujemy Dzień Matki
30.05.2023 | Wydarzenia
„Dzień Matki – to szczególne święto, które honoruje wszystkie Mamy. To swoisty wyraz szacunku i miłości, a także podziękowania za trud włożony w opiekę i wychowanie dzieci.”
Sumiennie w SKO oszczędzamy i o swoją przyszłość dbamy!
23.05.2023 | Wydarzenia
„15.05.2023 r. podczas apelu systematycznie oszczędzającym uczniom naszej szkoły, biorącym udział w konkursie ,,Warto oszczędzać w SKO w BS Limanowej” zostały wręczone nagrody.”
Podsumowanie programu "Znajdź właściwe rozwiązanie"
17.05.2023 | Wydarzenia
„W ostatnich dniach w naszej szkole miało miejsce podsumowanie realizowanego programu profilaktyki palenia tytoniu ,,Znajdź właściwe rozwiązanie”, który prowadzony był pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Limanowej. Program skierowany był do uczniów klasy czwartej, piątej i szóstej i realizowany w formie warsztatów, którego głównym celem było zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości palenia papierosów, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich, rozwijanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.”
Spotkanie z panem Piotrem Ślęzakiem
17.05.2023 | Wydarzenia
„W ostatnim czasie uczniowie z klas III-VI zostali zaproszeni przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Słopnicach na warsztaty dotyczące hobby. Spotkanie poprowadził pan Piotr Ślęzak - aktor, performer przedstawień ulicznych oraz realizator działań profilaktycznych.”
Akademia z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja
03.05.2023 | Wydarzenia
„W piątek, tj. 28.04.2023 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja i Święta Patrona Szkoły.”
Akademia z okazji Dnia Ziemi
28.04.2023 | Wydarzenia
„24 kwietnia 2023 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Ziemi. Akademia została przygotowana przez uczniów klasy 2 i 3 pod okiem pań wychowawczyń: Barbary Ryż i Krystyny Poręby.”
Sprzątamy dla Polski, sprzątamy dla siebie!
22.04.2023 | Wydarzenia
„Dzień Ziemi 2022 w tym roku występuje pod hasłem "Inwestujmy w naszą planetę". Motto to ma pokazać, że wszyscy bierzemy odpowiedzialność za stan naszej planety.”
Światowy Dzień Zdrowia 2023 "Zdrowie dla wszystkich"
22.04.2023 | Wydarzenia
„Corocznie w kwietniu od 1948 r. obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia, który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), jako rocznica powstania tej organizacji.”
Gminny etap Maratonu Czytelniczego
20.04.2023 | Wydarzenia
„We wtorek, 18 kwietnia, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słopnicach odbyły się przesłuchania w ramach powiatowego konkursu MARATON CZYTELNICZY. Zadaniem uczestników było przeczytanie fragmentu z książki Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” oraz wybranego przez siebie fragmentu z ulubionej książki.”

PEDAGOG SZKOLNY:

- wysłucha Cię

- zorganizuje pomoc materialną jeżeli wymaga tego Twoja sytuacja rodzinna

- wskaże adres instytucji, która udzieli Ci pomocy

- służy Ci pomocą i radą

- kieruje Cię do specjalisty, jeżeli tego potrzebujesz

- zorganizuje zajęcia na których uwierzysz w siebie

Zadania pedagoga szkolnego skupiają się wokół ucznia, jako głównego partnera w obrębie zadań ogólnowychowawczych, profilaktyki wychowawczej, pracy korekcyjno - wyrównawczej, indywidualnej opieki psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy materialnej w szczególności poprzez organizowanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla uczniów, celem wspomagania rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się oraz pomoc wychowawcom klas przy współpracy z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), higienistką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi pracę wychowawczą szkoły.

 

Zadania szczegółowe pedagoga obejmują:

1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

2. Diagnozowanie, organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

3. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.

4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

5. Planowanie i koordynowanie działań z zakresu poradnictwa edukacyjno - zawodowego.

6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

7. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.

8. Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów niepełnosprawnych i specjalnych potrzebach edukacyjnych.

9. Udzielanie różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki oraz indywidualne nauczanie.

11. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

12. Prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla rodziców, nauczycieli i uczniów.  

Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z: dyrekcją, nauczycielami szkoły, rodzicami uczniów, pielęgniarką szkolną, pracownikami administracji szkoły, Urzędem Gminy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Starostwem Powiatowym – Wydział Edukacji,  Komendą Powiatową Policji, Poradniami Specjalistycznymi, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Limanowej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Pedagog szkolny przyjmuje w dniach :

Wtorek – od 8.00 - 10.00

Czwartek – od 12.15 – 14.15

Oraz w ustalonych terminach w kancelarii szkoły lub telefonicznie.