PEDAGOG SZKOLNY:

- wysłucha Cię

- zorganizuje pomoc materialną jeżeli wymaga tego Twoja sytuacja rodzinna

- wskaże adres instytucji, która udzieli Ci pomocy

- służy Ci pomocą i radą

- kieruje Cię do specjalisty, jeżeli tego potrzebujesz

- zorganizuje zajęcia na których uwierzysz w siebie

Zadania pedagoga szkolnego skupiają się wokół ucznia, jako głównego partnera w obrębie zadań ogólnowychowawczych, profilaktyki wychowawczej, pracy korekcyjno - wyrównawczej, indywidualnej opieki psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy materialnej w szczególności poprzez organizowanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla uczniów, celem wspomagania rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się oraz pomoc wychowawcom klas przy współpracy z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), higienistką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi pracę wychowawczą szkoły.

 

Zadania szczegółowe pedagoga obejmują:

1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

2. Diagnozowanie, organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

3. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.

4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

5. Planowanie i koordynowanie działań z zakresu poradnictwa edukacyjno - zawodowego.

6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

7. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.

8. Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów niepełnosprawnych i specjalnych potrzebach edukacyjnych.

9. Udzielanie różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki oraz indywidualne nauczanie.

11. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

12. Prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla rodziców, nauczycieli i uczniów.  

Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z: dyrekcją, nauczycielami szkoły, rodzicami uczniów, pielęgniarką szkolną, pracownikami administracji szkoły, Urzędem Gminy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Starostwem Powiatowym – Wydział Edukacji,  Komendą Powiatową Policji, Poradniami Specjalistycznymi, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Limanowej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Pedagog szkolny przyjmuje w dniach :

Wtorek – od 8.00 - 10.00

Czwartek – od 12.15 – 14.15

Oraz w ustalonych terminach w kancelarii szkoły lub telefonicznie.