Przejdź do treści
baner_szkoły
Przejdź do stopki

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza

Treść

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA

przy Szkole Podstawowej nr 4 w Słopnicach na rok szkolny 2011/2012

opracowany przez jego koordynatora i członków

 

 

I.       Postanowienia ogólne

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą uczniów, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą

pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatną i otwartą na

wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

Klub Wolontariusza działa tam, gdzie może służyć ludziom, którzy tego potrzebują.

 

II.    Cele i sposoby działania

Celem Klubu Wolontariusza jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

Celem Klubu jest rozwijanie wśród dzieci postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.

Klub Wolontariusza stwarza przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.

Celem jest wypracowanie systemu włączania dzieci do działań o charakterze woluntarystycznym

i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia dzieci i młodzieży chętnych do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi. Przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów. Promocja idei wolontariatu w szkole. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

Klub Wolontariusza angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym (np. kwesty itp.) i ewangelizacyjnym (np. akcje organizowane prze parafię czy parafialny oddział Caritas itp.).

Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez:

- wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze,

- organizowanie spotkań informacyjnych o Klubie Wolontariusza,

- przekazywanie informacji o Klubie za pośrednictwem wydawnictw oraz stałych kontaktów z mediami (np. gazety lokalne, jak też strona internetowa).

Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Słopnicach.

Klub Wolontariusza w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym itp.

Klub Wolontariusza włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez, pełniąc

podczas nich głównie funkcje służebne (np. organizacja punktów informacyjnych, kierowanie porządkiem, asystencja w punktach medycznych, kwestowanie itp.).

 

III.  Wolontariusze

Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

Członkiem Klubu mogą być uczniowie, respektujący zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu

opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.

Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pomocy

w domu.

Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

Każdy członek Klubu systematycznie wpisuje do „Dzienniczka Wolontariusza” wykonane prace oraz

spostrzeżenia i opinie.

Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla

wolontariuszy.

Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje

i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.

Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla

innych.

Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Karcie Wolontariusza oraz w Regulaminie Klubu.

 

IV.  Standardy funkcjonowania Klubu Wolontariusza

Prowadzenie spotkań i szkoleń dla wolontariuszy – przygotowanie młodzieży do pracy woluntarystycznej.

Koordynacja pracy wolontariuszy.

Monitorowanie działań wolontariuszy.

Ewaluacja pracy wolontariuszy.

 

V.    Struktura Klubu Wolontariusza

Klub Wolontariusza nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej.

Na czele Klubu Wolontariusza stoi koordynator wolontariatu (nauczyciel) oraz jego zastępca (uczeń).

 

VI.  Obszary działania

Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne).

Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym.

Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pomocy w organizowaniu spotkań i imprez dla dzieci i osób niepełnosprawnych.

Współpraca z instytucjami i agendami samorządowymi.

Działalność w każdym miejscu, zgodnie z Kartą Wolontariusza, gdzie wolontariusz może nieść pomoc.

 

VII.  Majątek i fundusze

Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do Klubu. Mogą jednakże składać dobrowolne ofiary. Wszelkie koszty związane z udziałem wolontariuszy w poszczególnych akcjach ponosi Klub Wolontariusza.

Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzenia akcji zajmuje się koordynator.

Wszelkie środki finansowe będą przeznaczane tylko i wyłącznie na Klub Wolontariusza (np. działalność informacyjna i organizacja konkretnych akcji).

 

VIII.       Nagradzanie wolontariuszy

Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco-podsumowujące, na którym

spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.

Formy nagradzania:

- wyrażenie uznania słownego,

- pochwała na forum szkoły,

- umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej,

- wręczanie listów pochwalnych i dyplomów.

 

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

 

 

 

Słopnice, dn. 14.12.2011r.


  Dyrektor szkoły                                                             koordynator SKW

mgr Małgorzata Sułkowska                                           ks. Bogusław Cygan

 

964