Przejdź do treści
baner_szkoły
Przejdź do stopki

Zaproszenie do złożenia oferty

Treść

 

Numer postępowania: 260-1/12

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

 

 

dostawę materiałów dydaktycznych

 

 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszego dokumentu i załączników. Pełne ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej zbiorowi niniejszych dokumentów ponosi Wykonawca.

 

 

 

 

ZATWIERDZAM:

 

 

 

 

………………………….

Słopnice, dnia 5 września 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.       Zamawiający:

 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słopnicach
im. Henryka Dąbrowskiego
34-615 SŁOPNICE 363

NIP 737-18-79-088
Tel. ( 0-18 ) 33-48-005
e-mail: sp4@slopnice.iap.pl

 

II.    Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), który stanowi „ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro”.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu ,,Wsparcie Edukacji w Gminie Słopnice”.

1.      Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

L.p.

Nazwa towaru

Ilość

-1-

-2-

-3-

1

magnetyczne liczby na tablice

1szt.

2

matematyczny supermaket- makatka

1szt.

3

liczydło demonstracyjne

1szt.

4

szablony grafomotoryczne

3szt.

5

płytki grafomotoryczne

1szt.

6

warsztat doskonalenie linii

1szt.

7

turbinka logopedyczna

1szt.

8

bezpieczne lusterko do trzymania

1szt.

9

program PRAKSJA

1szt.

10

programy multimedialne logopedyczne cz.1

1szt.

11

programy multimedialne logopedyczne cz.2

1szt.

12

programy multimedialne logopedyczne cz.3

1szt.

13

programy multimedialne logopedyczne cz.4

1szt.

14

tablica interaktywna

1szt.

15

liczydło uczniowskie

10szt.

16

wspomaganie rozwoju program logopedyczny

1szt.

17

piramida logopedyczna L1

2szt.

18

piramida logopedyczna L2

2szt.

19

Siedziska relaksacyjne

1szt.

20

gry logopedyczne

4szt.

 

 

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do Zaproszenia.

3.     Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- CPV 32322000-6 – Urządzenia multimedialne

- CPV 31630000-1 - magnesy

- CPV 30195000-2 - tablice

- CPV 30141400-3 – sumatory

- CPV 30194700-2– szablony

- CPV 37524100-8 – gry edukacyjne

- CPV 48190000-6-programy edukacyjne

- CPV 48520000-9 –programy multimedialne

- CPV 38622000-1 - lustra

- CPV 39111000-3 - siedziska

 

4.      Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia z udziałem podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

 

 

IV.  Termin wykonania zamówienia:

 

Zamówienie należy zrealizować w okresie od 24.09.2012 do 26.09.2012 r.

 

V.     Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków, Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

b)      posiadają wiedzę i doświadczenie – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

c)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

d)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż nie zachodzą okoliczności określone poniżej.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sadu, które uprawomocniło sie w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekł zakaz ubiegania sie o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku;

11) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku.

 

2        W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 lit e), Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)      oświadczenie Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr4 do Zaproszenia,

b)      aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie ust. 1 lit e), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie ust. 1 lit e),. W przypadku osób fizycznych Zamawiający uzna za wystarczające złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Zaproszenia,

3.      W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale V  Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)      oświadczenia Wykonawcy- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Zaproszenia,

4.      Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. W przypadku niespełnienia ww. warunku – Wykonawca zostanie wykluczony a jego oferta uznana za odrzuconą i nie będzie podlegała ocenie. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przy ocenie spełniania warunków przez osoby wspólnie składające ofertę Zamawiający przyjmie, że warunki udziału, o których mowa w ust. 1 lit. a)-d) 1 mogą spełniać tylko niektórzy z tych Wykonawców tak, by sumarycznie w odniesieniu do wszystkich tych Wykonawców były spełnione łącznie.

5.      Zamawiający wykluczy wykonawcę i odrzuci jego ofertę w przypadku, gdy wykonawca:

1.       wykonał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

2.       złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

3.       powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym w szczególności poprzez:

-uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

-pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

4. nie złożyli przedmiotowego oświadczenia.

 

 

VI.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

 

1.      Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie w następujących formach:

-pisemnie na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słopnicach im. Henryka Dąbrowskiego
34-615 SŁOPNICE 363
- e-mailem na adres: sp4@slopnice.iap.pl

 

2.      Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści wpłynie po upływie w/w terminu Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3.      Treść zapytań wraz z wyjaśnienia Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, którym przekazał Zaproszenie / zamieści na stronie internetowej na której  udostępnione jest zaproszenie.

2.   Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Małgorzata Sułkowska
Tel. ( 0-18 ) 33-48-005
e-mail: sp4@slopnice.iap.pl

Justyna Kaczmarczyk

18 3340 450

 

w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do14.00.

 

VII.                       Opis sposobu przygotowania oferty:

 

1.      Wykonawca może złożyć jedną ofertę sporządzoną zgodnie z wymaganiami Zaproszenia, a jej treść musi odpowiadać treści zaproszenia.

2.      Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta powinna być czytelna, napisana pismem maszynowym komputerowym lub odręcznie, nieścieralnym atramentem.

 1. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 3. Zaleca się aby oferta była sporządzona wg Formularza Oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
 4. Zaleca się, aby wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty były parafowane i datowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zaleca się również, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron. Całość oferty winna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
 5. Oferta powinna zawierać:

a)     wypełniony Formularz Oferty – załącznik nr 1 do Zaproszenia;

b)     dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale V  Zaproszenia;

c)      aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (KRS, ewidencja działalności gospodarczej), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d)     pełnomocnictwo, w przypadku określonym w ust. 3.

 1. Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu otwarcia ofert.

9.      Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) – należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia  (należy dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo).

11.  W przypadku niejasności oraz wątpliwości w stosunku do treści oferty lub dokumentów, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, w wyznaczonym przez siebie terminie, dotyczących treści oferty bądź dokumentów złożonych wraz z ofertą.

12.  Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta na  

Dostawa materiałów dydaktycznych

Numer postępowania: 260-1/12

Nie otwierać przed dniem 20. 09 .2012r.,  godz. 12:00

 

 1. Wykonawca, nie później niż przed upływem terminu składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). W takim przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa, np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.
 2. Nie można zastrzec informacji dot. nazw i adresów wykonawców, informacji dot. ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach.

15.  Oferty złożone po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

16.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

VIII.                      Cena oferty:

1.      Oferta winna zawierać informację dotyczącą ceny za realizację przedmiotowego zamówienia, uwzględniającą wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez Wykonawcę, wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją zamówienia.

 1. Wykonawca określa cenę całkowitą za realizację zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu Oferty ceny brutto oferty zawierającej należny podatek od towarów i usług (VAT), za którą wykona zamówienie oraz ceny jednostkowe brutto zawierające należny podatek od towarów i usług (VAT), ceny netto za jednostkę rozliczeniową zgodnie z zasadami określonymi w Formularzu Oferty.
 2. Ceny podane w ofercie winny być wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i podane w złotych polskich. Ceny realizacji zamówienia powinny być wyrażone liczbowo, być jednoznaczne i ostateczne.
 3. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania Zaproszenia do złożenia oferty oraz obejmować wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia Cena oferty winna zawierać podatek VAT w odpowiedniej wysokości.
 4. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN).
 5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.
 6. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

IX.  Informacje dotyczące miejsca i terminu składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słopnicach im. Henryka Dąbrowskiego, 34-615 SŁOPNICE 363, pok. Sekretariat

1.      Termin składania ofert upływa 20.09.2012, godz. 11:30. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego a dokładnie do Sekretariatu.

2.      Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 20.09.2011 o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat

3.      Termin związania ofertą:  15 dni od upływu terminu na składanie ofert.

 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

X.     Kryterium oceny ofert.

 

1.      Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena – waga kryterium100 %.

2.      Puknty zostaną przydzielone zgodnie z poniższą zasadą:

KRYTERIUM

ZNACZENIE

Cena

100%

 

3.  Cena wskazana w formularzu oferty oceniana będzie w następujący sposób:

                             najniższa cena występująca  w ofertach x 100

X punktów =                                                                                                               x 100 pkt

                                cena wskazana w rozpatrywanej ofercie

 

4.      Maksymalna ilość punktów do uzyskania według powyższej zasady wynosi 100 punktów.

 

XI.  Wybór oferty najkorzystniejszej. Zawarcie umowy.

1.      Każdy z Wykonawców, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie, zostanie niezwłocznie zawiadomiony Faxem i pisemnie o: wyborze najkorzystniejszej oferty, nazwie (firmie) albo imieniu i nazwisku, siedzibie albo adresie zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imię i nazwisko, siedziby albo adresy zamieszkania Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom według ustalonego kryterium.

2.      Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa wg warunków podanych we wzorze umowy załączonym do niniejszego Zaproszenia i stanowiącym jego integralną część (załącznik nr 3) oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.

3.      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówi podpisania umowy, Zamawiający wybierze kolejną spośród złożonych ofert, której przyznano najwięcej punktów. Z tak wybranym Wykonawcom Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego postępowania.

 

XII.         Zmiany zawartej umowy

1.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości istotnych zmian postanowień w zawartej umowie w sprawie przedmiotowego postępowania z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w drodze aneksu podpisanego przez strony, wyłącznie w sytuacji:

a)     zmiany cen w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego
tzn. na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze Stron,

b)     zmiany terminu realizacji zamówienia, w sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę np. „siła wyższa”. Wykonawca na piśmie przedstawi wniosek o dokonanie zmiany terminu z podaniem okoliczności uzasadniających niedochowanie terminu wynikającego z umowy,

c)      zmiany terminu oraz miejsca realizacji przedmiotu umowy ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, dotyczące obiektywnych przyczyn.

d)     zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy o dofinansowanie w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,

3.        Zmiany treści umowy dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

XIII.      Załączniki.

1.      Formularz oferty – Załącznik nr 1,

2.      Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2,

3.      Wzór umowy – Załącznik nr 3.

4.      Oświadczenie Wykonawcy- Załącznik nr 4

 

 

 

 

                                               Słopnice,  05.09.2012

 

 

94152