Przejdź do treści
baner_szkoły
Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.
Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Szkoły Podstawowej Nr 4 w Słopnicach. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

WSTĘP

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Słopnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej o adresie:

http://sp4slopnice.iap.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Słopnicach

34-615 Słopnice 363

tel. 183348005

e-mail: sp4@slopnice.iap.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-19

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-17

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej,
 • wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków,
 • publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo.

Narzędzie ułatwiające korzystanie z witryny a w nich:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • widoczny fokus,
 • dostosowanie czasu, brak pułapki klawiaturowej,
 • spójna nawigacja.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-02

Przeglądu i aktualizacji deklaracji  dokonano dnia 2023-03-03

Oświadczenie  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej nr 4 w Słopnicach.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Święch

e-mail: anna.swiech@sp4.slopnice.iap.pl

Telefon: 602847235
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa nr 4 w Słopnicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa nr 4 w Słopnicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Opis dostępności wejścia do budynku.

Wejście główne do budynku szkoły nie umożliwia dostania się do budynku z poziomu terenu. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście od strony hali gimnastycznej jest dostępne z poziomu terenu.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Budynek jest wielokondygnacyjny. W budynek nie ma windy, która umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym dostanie się na wyższą kondygnację. 
Przestrzenie komunikacyjne (korytarze) są wolne od barier poziomych, natomiast występują bariery pionowe w postaci schodów.
Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.
Toaleta przy hali gimnastycznej jest dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu obok szkoły jest wyznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
   
 2. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

Zapewnienie komunikacji ze Szkołą następuje na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, w formie określonej w tym wniosku - pracownik szkoły schodzi do petenta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę.

94154