Przejdź do treści
baner_szkoły
Przejdź do stopki

Regulamin ZFŚS

Treść

 

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PRACOWNIKOM OŚWIATY Z MIĘDZYSZKOLNEGO ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – POMOC MIESZKANIOWA.

 

      I.            Postanowienia ogólne

 

§ 1

Niżej wymienione szkoły podstawowe tj;

1/ Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słopnicach z Filią Słopnice Granice (SP1, FSG)

2/ Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słopnicach (SP4)

3/ Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach (ZSPiP)

tworzą wspólny fundusz Międzyszkolny Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych – pomoc mieszkaniowa.

§ 2

1. Międzyszkolny Zakładowy funduszem świadczeń socjalnych – pomoc mieszkaniowa               zwanym w dalszej części Regulaminem „Funduszu” administruje Przewodniczący Komisji Międzyszkolnego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – pomoc mieszkaniowa.

2.  Komisja międzyszkolnego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – pomoc mieszkaniowa zwana w dalszej części Regulaminu „Komisją” zatwierdza listę uprawnionych pracowników i innych osób jak; sieroty po byłych pracownikach oświaty, renciści, emeryci, członkowie rodzin pracowników którzy zmarli podczas pełnienia obowiązków służbowych.

3.      Odwołanie od decyzji „Komisji” przysługują tylko w sprawach proceduralnych.

4.  Środki „Funduszu” nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym powiększają środki w roku przyszłym.

5.   Międzyszkolną  Komisję Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – pomoc     mieszkaniowa stanowią Dyrektorzy Szkół oraz pisemnie upoważnieni przedstawiciele zakładowej organizacji związkowej

§ 3

Ilekroć w Regulaminie mowa o:

1. Domie jednorodzinnym – należy rozumieć przez to dom mieszkalny jak również 
samodzielną część domu bliźniaczego lub szeregowego przeznaczonego do zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych właściciela i jego bliskich.

2. Mieszkaniu – należy przez to rozumieć budynek obejmujący samodzielne lokale 
mieszkalne stanowiące własność różnych osób.

II Zasady tworzenia Międzyszkolnego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – pomoc mieszkaniowa

§ 4

1. Zasadniczym celem „Funduszu” jest tworzenie właściwych warunków do zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych pracowników oświaty i ich rodzin.

2. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu.

3. Wysokość odpisu w którym mowa w ust.2 wynosi 20 % z planowanego rocznego odpisu na 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

III. Przeznaczenie środków na pomoc mieszkaniową

§ 5

1.      Środki „Funduszu” przeznacza się na:

1/ pożyczki na:

          a/ jednorodzinne budownictwo indywidualne,

         b/ wkład mieszkaniowy (wykup mieszkania) lub jego uzupełnienie,

         c/ remont lub modernizację mieszkań w domach wielomieszkaniowych i domów 
            jednorodzinnych oraz lokali w małych domach mieszkalnych,

        d/ finansowanie wydatków związanych z przystosowaniem mieszkań dla osób o 
            ograniczonej sprawności fizycznej.

2. Z pomocy tej mogą korzystać uprawnieni pracownicy zadeklarowanych szkół,  osoby korzystające z urlopu wychowawczego, emeryci, renciści, członkowie rodzin pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia.

3. Pracownicy korzystający z pożyczki których okres zatrudnienia kończy się wcześniej niż jej spłata powinni spłacić ją w całości (jeżeli nie to zabezpieczeniem są żyranci)

 

IV Rodzaje i wysokość pomocy udzielonej w formie pożyczek z międzyszkolnego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – pomoc mieszkaniowa.

 

 § 6

1.Pożyczki na budowę domu, remont, modernizację domu, mieszkania, wkład budowlany lub wykup mieszkania mogą być udzielone następująco:

1/   Do 30.000 złotych w trzech ratach: w pierwszym roku 15.000 złotych, w drugim           roku 7.500 złotych, w trzecim roku 7.500 złotych, małżeństwo nauczycielskie do 35.000 złotych maksymalnie w trzech ratach: w pierwszym roku 15.000złotych, w drugim roku 10.000 złotych, w trzecim roku 10.000 złotych na jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe.

                    Okres spłaty ustala się na 6 lat.

2/ Do 10.000 złotych maksymalnie na remont lub modernizację domu jednorodzinnego.

                Okres spłaty ustala się na 4 lata.

3/ Do 9.000 złotych maksymalnie na remont lub modernizacje mieszkania.

               Okres spłaty ustala się na 3 lata.

4/ Do 10.000 złotych maksymalnie na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub jego wykup.


              Okres spłaty ustala się na 5 lat.

2. Warunkiem przyznania pożyczki na budowę domu jednorodzinnego jest:

1/ złożenie wniosku o pożyczkę na obowiązującym druku stanowiącym załącznik Nr 1 do 
Regulaminu,

2/ dołączenia do wniosku zaświadczenia o stanie zaawansowania budowy własnego 
budynku wydanego przez Starostwo Powiatowe lub kierownika budowy,

3/ przyjęcie warunków określonych w umowie zawartej między Przewodniczącym komisji a pożyczkobiorcą. (załącznik – wzór umowy)

3. Warunkiem przyznania pożyczki na modernizację lub remont domu, mieszkania jest:

1/ złożenie wniosku o pożyczkę na obowiązującym druku stanowiącym załącznik Nr 1 do 
Regulaminu,

2/ przyjęcie warunków określonych w umowie zawartej między pożyczkodawcą reprezentowanym przez Przewodniczącego „Komisji” a pożyczkobiorcą. (załącznik – wzór umowy)

4.      Warunkiem przyznania pożyczki na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub wykup 
mieszkania jest:

1/ złożenie wniosku o pożyczkę na obowiązującym druku stanowiącym załącznik Nr 1 do 
Regulaminu,

2/ przedłożenie decyzji o przyznaniu mieszkania,

3/.przyjęcie warunków określonych w umowie zawartej między pożyczkodawcą reprezentowanym przez Przewodniczącego „Komisji” a pożyczkobiorcą. (załącznik – wzór umowy)

§ 7

Osoby, ubiegające się o drugą i trzecią ratę pożyczki na budowę domu składają w każdym roku wniosek o przyznanie następnej raty pożyczki, otrzymują je w pierwszej kolejności w miarę posiadanych środków.

§ 8

Po wykorzystaniu pożyczki na budowę domu, można ubiegać się o pożyczkę na modernizację lub remont domu, mieszkania po całkowitym spłaceniu pobranych pożyczek.

§ 9

1. Wnioski o pożyczkę będą rozpatrywane według kolejności ich składania w ramach 
posiadanych środków. W przypadkach szczególnie uzasadnionych (np. pożar, powódź i 
inne kataklizmy) wniosek jest rozpatrywany poza kolejnością.

2. ”Komisja” rozpatruje wnioski w ostatnim miesiącu danego kwartału i w zależności od 
potrzeb.

§ 10

1. Niespłacona pożyczka udzielona ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
- pomoc mieszkaniowa staje się natychmiast wymagalną w razie wygaśnięcia stosunku 
pracy z przyczyn leżących po stronie pracownika.

2. W przypadku zdarzenia losowego bądź utraty pracy z przyczyn organizacyjnych szkoły (np. obniżenia stopnia organizacyjnego szkoły, likwidacja szkoły) pożyczka może podlegać okresowemu zawieszeniu lub rozłożeniu na dłuższy okres spłat. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja na pisemny wniosek pożyczkobiorcy z uzasadnieniem.

3. Pożyczka niespłacona podlega całkowitemu umorzeniu w przypadku śmierci 
pożyczkobiorcy.

V. Postanowienia końcowe

§ 11

1. Kadencja „Komisji” trwa trzy lata.

2. Na jeden miesiąc przed zakończeniem kadencji przewodniczący „Komisji” zwraca się do 
szkół scentralizowanego międzyszkolnego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - pomoc mieszkaniowa – o oddelegowanie swoich przedstawicieli do pracy w Komisji w 
nowej kadencji.

3. Na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez dotychczasowego przewodniczącego
„Komisji” przedstawiciele szkól scentralizowanego międzyszkolnego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – pomoc mieszkaniowa wybierają spośród siebie przewodniczącego „Komisji”

4. Treść regulaminu i aneksów może być zmienione w uzgodnieniu z zakładowymi związkami zawodowymi.

5. Regulamin obowiązuje z dniem uzgodnienia z zakładową organizacją związkową.

6. W przypadku spraw nie objętych ustawą i regulaminem obowiązują przepisy ogólne.

 

 

 

                                                                                                                          Załącznik Nr 1 do Regulaminu 


                                                                                 Przewodniczący

                      Międzyszkolnej Komisji

                                         Zakładowego Funduszu Świadczeń

                                        Socjalnych – pomoc mieszkaniowa

                 w S ł o p n i c ach

Wniosek o przyznanie pożyczki z międzyszkolnego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – pomoc mieszkaniowa

Nazwisko i imię .........................................................................................................................

Adres zamieszkania ..................................................................................................................

Miejsce pracy i stanowisko .......................................................................................................

1. Proszę o przyznanie mi ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
- pomoc mieszkaniowa pożyczki w wysokości ............................. zł (słownie:....................
............................................................................................................................) złotych, 
z przeznaczeniem na: .............................................................................................................

2. Ilość członków rodziny na utrzymaniu ................................................

·         zarobek współmałżonka (brutto, netto) ...........................................

·         dochód na 1 członka rodziny ...........................................................

co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

........................................................... .................................................

(data) (podpis wnioskodawcy)

Potwierdzenie zatrudnienia:

1. Zaświadcza się, że Pan(i) ................................................................................................

jest zatrudniona ................................................................... od ................................ roku

w ................................................................................................... .......... w Słopnicach.

2. Miesięczna wysokość uposażenia (brutto, netto) ............................................. złotych.

Podanie popieram , nie popieram.

Słopnice, dnia .............................................. ...............................................................

Decyzja nr ............ o przyznaniu pożyczki

Przewodniczacy Międzyszkolnej Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – pomoc mieszkaniowa w Słopnicach przyznaje Panu(i) .................................................... pożyczkę

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - pomoc mieszkaniowa w wysokości

............................. złotych z przeznaczeniem na ............................................................

i na warunkach ustalonych w Umowie .

Pożyczka podlega spłacie przez okres ...............miesięcy w następujący sposób:

Pierwsza rata:............ zł, następne ...................................... zł miesięcznie poczynając od

dnia ...................................................................

 

Słopnice ,dnia ............................................                                                 ...............................................................

           (podpis Przewodniczacy Międzyszkolnej

Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń

Socjalnych – pomoc mieszkaniowa)

 

 

 

83794