Przejdź do treści
baner_szkoły
Przejdź do stopki

załącznik 3 umowa

Treść

Numer postępowania: 260-1/12

 

UMOWA NR……………

(wzór)

 

zawarta w dniu ……………………………………., w Słopnicach 

pomiędzy:

Szkołą Podstawową Nr 4 w Słopnicach

z siedzibą w……………………………………………., wpisaną do ……………………………………………………., NIP: …………………………………………………………., REGON:…………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

........................................................................................................................................................

z siedzibą w …………………………………………………, zarejestrowanym w …………………………………………………

NIP: ................................., REGON: ………………………………………………….

reprezentowanym przez:

1.       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), który stanowi „ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro”.

 

 

została zawarta umowa o następującej treści:

 

§ 1

Przedmiot umowy

  1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa materiałów dydaktycznych.
  2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róznic w jakości usług edukacyjnych.

3.       Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością i zgodnie z:

a)      warunkami określonymi w niniejszej umowie oraz ofercie która stanowi załącznik nr 2 do nin. umowy,

b)      w oparciu o harmonogram rzeczowy realizacji przedmiotu umowy

c)       warunkami wynikającymi z właściwych dla przedmiotu umowy przepisów prawa i zwyczajów.

4.       Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie /z udziałem podwykonawców*

5.       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6.       Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym osobom (podwykonawcom) niż wynika to z oferty bez pisemnej zgody Zamawiającego.

7.       Podwykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy dalszym podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy.

8.       Za działania i zaniechania podwykonawcy (-ów) Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.

 

§ 2

Termin realizacji

1.       Przedmiot umowy Wykonawca realizuje w terminie od 24.09.2012 do 26.09.2012 

2.       Wykonawca zobowiązuje się do terminowej realizacji dostawy.

3.       Miejsce przeprowadzenia zamówienia: na terenie Gminy Słopnice

 

§ 3

1. Osobami wyznaczonymi ze strony Zamawiającego do bezpośredniego nadzoru i kontaktów z Wykonawcą a także  odbioru przedmiotu umowy są:

1) …………………….., nr tel. ……………………….

2) …………………….., nr tel. ……………………….

3.. Osobami wyznaczonymi ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym i przekazania przedmiotu umowy są:

1) …………………….., nr tel. ……………………….

2) …………………….., nr tel. ……………………….

4.. Ewentualna zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy lub Zamawiającego.

5. Wykonawca ma prawo do zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, po uzyskaniu każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego przy czym nowa osoba musi mieć kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niż osoba dotychczas wykonująca usługi, a określone w zaproszeniu do składania ofert.

 

 

§ 4

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto wynikające z oferty …………….., PLN wraz z należnym podatkiem VAT (słownie: ……………………………………...,00/100).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi on celem prawidłowego wykonania dostawy.

3. Zapłaty wynagrodzenia Zamawiający dokona przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: ……………………. nr rachunku: ……………………………………... w ciągu 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

4. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.       Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

§ 5

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

1.       Zamawiający zobowiązany jest do:

1)      Odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy;

2)      Zapłaty za wykonany przedmiot umowy.

2.       Wykonawca zobowiązany jest do:

1)      oddania prawidłowo wykonanego przedmiotu Zamawiającemu umowy protokołem zdawczo-odbiorczym.

2)      udostępnienia do wglądu na każdorazowy wniosek Zamawiającego dokumentów związanych z realizowanym projektem, zamówieniem.

3)      przekazywania na piśmie Zamawiającemu wszelkich informacji mających znaczenie dla realizacji przedmiotu umowy.

3.       Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego, przelewać lub przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych obowiązków lub uprawnień, wynikających z niniejszej umowy.

 

 

 

§ 6

Kary umowne

1.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  na zasadach określonych poniżej:

1)      za odstąpienie od nin. umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4ust. 1 nin. umowy;

2)      w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4ust. 1 nin. umowy;

3)      za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 3% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4ust. 1 nin. umowy, za każdy dzień zwłoki;

 

2.    Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3.    Kary umowne lub odszkodowania należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy zostaną potrącone z wynagrodzenia wykonawcy.

4.    Jeżeli kara umowna lub odszkodowanie nie może zostać uiszczona zgodnie z postanowieniami ust. 4, Wykonawca wpłaci należność na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

 

 

§ 8

Wypowiedzenie i odstąpienie umowy

1.       Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:

1)      opóźnienia w realizacji zamówienia o 10 dni w stosunku do harmonogramu rzeczowego realizacji zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 5, chyba że nie nastąpiły z winy Wykonawcy;

2)      jeżeli wykonawca pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonywania obowiązków w przypadku nienależytego ich wykonywania, nie zastosował się do treści wezwania;

3)      wykonywania umowy w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub rażącego zaniedbania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z nin. umowy;

4)      rozpoczęcie likwidacji wykonawcy, złożenia wniosku o ogłoszenie  upadłości wykonawcy złożenie oświadczenia o wszczęciu postępowania  naprawczego, złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji przeciwko wykonawcy,

5)      narażenia Zamawiającego na szkody, utratę dobrego imienia z winy wykonawcy,\;

 

2.       Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1)      nieprzystąpienie do wykonania umowy przez wykonawcę w terminie 2 dni od dnia jej podpisania;

2)      w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 

3.       Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy dokonane być musi na piśmie z podaniem przyczyny w terminie do 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy.

 

§ 9

Zmiany treści umowy

1.       Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji:

a)      zmiany cen w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego
tzn. na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze Stron,

b)      zmiany terminu realizacji zamówienia, w sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę np. „siła wyższa”. Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty,

c)       zmiany terminu oraz miejsca realizacji przedmiotu umowy ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, dotyczące obiektywnych przyczyn.

d)      zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy o dofinansowanie
w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,

 

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 200 r. Nr 90 poz. 631. z późn. zm).

 

2.Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony zobowiązują się  rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory  rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

 

Wykonawca:                                                                                                                                                                 Zamawiający:

...................                                                                                                                              .                                                                                                                                                                                                                                                              ......................

data, podpis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  data, podpis

83787