Przejdź do treści
baner_szkoły
Przejdź do stopki

załącznik1 oferta

Treść

 

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert

Numer postępowania: 260-1/12

 

 

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słopnicach
im. Henryka Dąbrowskiego
34-615 SŁOPNICE 363
Tel. ( 0-18 ) 33-48-005
e-mail: sp4@slopnice.iap.pl

 

OFERTA

 

 

Nazwa Wykonawcy:

 

………………………..

ulica: …………………..,  kod i miejscowość: …………………….                             

powiat: ……………………………. województwo: ……………………….

NIP ………………………….

Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym: …………………………

Tel.: …………………… Fax: ……………………… E-mail ………………………

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na

 

Dostawę materiałów dydaktycznych

 

Składamy następującą ofertę:

 

1.      Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie na zasadach określonych w Zaproszeniu do składania ofert oraz na warunkach cenowych określonych poniżej:

 

 

Lp.

Nazwa/model

Ilość (szt.)

Cena jednostkowa

Cena łączna

netto (w zł)

VAT

brutto (w zł)

netto (w zł)

VAT

brutto (w zł)

(w zł/%)

(w zł/%)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyżej podana cena jest ceną łączną, zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r.
o cenach (Dz. U. z 11 września 2001 r. Nr 97, poz. 1050), tzn. jest to wartość wyrażona
w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty a także z realizacją zamówienia, podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.

 

2.        Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie od 05.09.2012 do 20.09.2012

3.        Akceptujemy warunki płatności podane we wzorze umowy.

4.        Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do skladania ofert, w pełni akceptujemy jego treść, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymagania Zamawiającego wymienione w Zaproszeniu do składania ofert.

5.        Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Zaproszeniu do złożenia oferty– tj. 15 dni od daty upływu terminu składania ofert.

6.        Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.      Część zamówienia, jaką zamierzamy powierzyć podwykonawcy (-om) (Wykonawca wypełnia tylko w przypadku, gdy zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejś części zamówienia):

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………..….

….……………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………...…

 

8.      Załącznikami do niniejszej oferty, są:

1)      ..............................................................................................................................................

2)      ..............................................................................................................................................

3)      ..............................................................................................................................................

4)      ..............................................................................................................................................

5)      ………………………………………………………………………………………..……

6)      …………………………………………………………………………….……….………

7)      …………………………………………………………………………….…………….…

 

Oferta zawiera łącznie ..................ponumerowanych zapisanych stron.

 

Świadom odpowiedzialności karnej, oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

 

 

 

 

                                                                                               .......................................................................

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby upoważnionej
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

94060